HONG KONG

6DKULHKG - 2019

6 DAYS 5 NIGHTS HONG KONG / MACAU / CHEUNG CHAU
6天5夜香港 / 澳门 / 长洲岛

From:

RM4188

HONG KONG

8DBWNHKG - 2019

8 DAYS 6 NIGHTS HONG KONG / ZHUHAI / SHENZHEN / MACAU
8天6夜香港 / 深圳 / 珠海 / 澳门 

From:

RM2988

BEIJING

8DKULPEK - 2019

8 DAYS 6 NIGHTS BEIJING / CHENGDE / TIANJIN
8天6夜北京 / 承德 / 天津

From:

RM4188

BORNEO EXPLORATION TOURS & TRAVEL SDN BHD, REG.NO: 220913-V, KPL/LN: 2213. Copyright © 2020